• Nguyễn thị Tuyết Xinh Hóa
  • Đỗ Thành Chung Hóa Sinh
  • Nguyễn Thị Lệ Thu Hóa Sinh
  • Phan Thanh Tùng Âm Nhạc
  • Trần thị Thùy Dung Mỹ thuật