• Kế hoạch đầu tiên của Bộ môn Toán Tin trường Đông Du