• Kế hoạch sinh hoạt 8/3/2016

    Kế hoạch sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2016. Thành viên BCH và các tổ công đoàn, các cá nhân được phân công nhiệm vụ chú ý theo dõi để thực hiện.

    Chi tiết
  • DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN 2016
  • DỰ TOÁN THU - CHI CÔNG ĐOÀN 2016