• Nội quy nội trú tại trường Đông Du
  • Nội quy học sinh trường Đông Du
  • Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ( Bộ GD & ĐT)
  • Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đak Lak