• Thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2019 - 2020
  • Thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2018
  • Thông báo tuyển dụng nhân sự
  • Trường Đông Du thông báo tuyển dụng giáo viên  năm học 2017 - 2018
  • Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh năm học 2017 - 2018