Tổ HÓA – SINH

Đỗ Thành Chung

Chức vụ: Tổ Trưởng

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Tư Rọm

Trần Thị Hiền

Phạm Thị Lan

Nguyễn Thị An

Nguyễn Thị Tuấn Anh

Phan Vũ Nguyên

Phạm Thị Cẩm Vân

Lê Thành Đông

Thầy Chiến

Phan Thị Ngọc Tâm

Lê Phương Dung

None

Giang Thị Ngọc Huyền

None