Tổ THỂ DỤC & QUỐC PHÒNG

Trương Bảo Lân

Chức vụ: Tổ Trưởng

Lê Xuân Toàn

Phạm Phú Thạch

Diệp Thế Mỹ

Nguyễn Công Sự

Nguyễn Tất Hòa

Lê Thanh Kiên

Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Hoàng Trình

Vũ Hoàng Tuyết Châu

Huỳnh Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Thế Công

Hà Viết Quý

Huỳnh Ngọc Cao Thắng

Nguyễn Đức Tiến

Lê Đình Long