Kết quả thi tuyển sinh vào khối THCS năm học 2019 – 2020

1. Kết quả thi tuyển sinh tuyển sinh vào khối 9 năm học 2019 -2020

2. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 8 năm học 2019 – 2020

3. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 7 năm học 2019 – 2020

4. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 6 năm học 2019 – 2020 – đợt 2