Kết quả thi tuyển sinh vào khối THPT năm học 2019 – 2020

1. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 12 năm học 2019 – 2020

2. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 11 năm học 2019 – 2020

3. Kết quả thi tuyển sinh vào khối 10 năm học 2019 – 2020 – đợt 2